Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Strike a pose

1.Definities; begrippen in deze algemene voorwaarden

 1. Opdrachtnemer: Strike a pose, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Zuid-Oost Brabant onder nummer 64011372. Strike a pose levert marketing- en communicatiediensten. Opdrachtgever: de partij, dan wel haar rechtsopvolger(s), die Opdrachtnemer de opdracht geeft een aanbieding of offerte te maken dan wel middels een overeenkomst de opdracht geeft werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren.
 2. De Opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met Opdrachtnemer zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening door Opdrachtnemer.
 3. Klant, deelnemer of cliënt: de persoon of personen ten behoeve van wie Opdrachtnemer haar diensten verleent.
 4. De Opdrachtgever en klant/deelnemer/cliënt kunnen, maar behoeven niet dezelfde te zijn.
 5. Beslissingsbevoegd(e): alleen de eigenaar van Strike a pose is beslissingsbevoegd, eventueel beperkt tot daartoe vastgelegde grenzen. Eventuele door derden, namens Opdrachtnemer gemaakte afspraken, binden Opdrachtnemer niet.
 6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
 7. Opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden, die dan in teamverband aan een project samenwerken. Opdrachtnemer kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is. Ook op de werkzaamheden van de in dit lid bedoelde derden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 8. De toepasselijkheid van de algemene (inkoop- of verkoop-)voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 9. Voorstellen van Opdrachtnemer zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat naar zijn/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van het voorstel en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Opdrachtnemer is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de met de Opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Opdrachtnemer te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
 10. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst, die is uitgebracht door Opdrachtnemer. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.

2.Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met Opdrachtnemer. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.
 2. Opdrachtnemer verricht haar diensten in sommige gevallen (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden, die dan in teamverband aan een project samenwerken. Opdrachtnemer kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is. Ook op de werkzaamheden van de in dit lid bedoelde derden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. De toepasselijkheid van de algemene (inkoop- of verkoop-)voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Voorstellen van Opdrachtnemer zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat naar zijn/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van het voorstel en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Opdrachtnemer is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de met de Opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Opdrachtnemer te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
 5. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst, die is uitgebracht door Opdrachtnemer. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.
 6. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Opdrachtnemer uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de Opdrachtgever wordt geacht aan Opdrachtnemer en wel conform de condities van het voorstel, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Opdrachtnemer een aanvang is gemaakt.
 7. Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de door deze derden uitgevoerde werkzaamheden.

 3.Opdrachtverlening

 1. Voorstellen van Opdrachtnemer zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in, dat naar zijn/haar beste weten alle relevante informatie voor het maken van het voorstel en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Opdrachtnemer is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor de met de Opdrachtgever overeengekomen prijs voor de door Opdrachtnemer te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
 2. Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst, die is uitgebracht door Opdrachtnemer. Daarmee wordt deze overeenkomst tevens de opdrachtbevestiging.
 3. Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Opdrachtnemer uitgebrachte overeenkomst laat onverlet dat de Opdrachtgever wordt geacht aan Opdrachtnemer en wel conform de condities van het voorstel, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Opdrachtnemer een aanvang is gemaakt.
 4. Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de Opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de door deze derden uitgevoerde werkzaamheden.

   

4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht is vereist, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever.

5.Inspanningsverplichting

Opdrachtnemer zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Opdrachtnemer niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de Opdrachtgever en/of de klant/deelnemer/cliënt gestelde doel.

6.Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle door het Opdrachtnemer gedane aanbiedingen/uitgebrachte voorstel zijn vrijblijvend, tenzij door Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeven.
 2. Aanvaarding door Opdrachtgever van een aanbieding kan uitsluitend schriftelijk geschieden 

7.Tarieven, kosten en prijzen

 1. In het voorstel van Opdrachtnemer staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten door Opdrachtnemer voor de daarin bedoelde opdracht in rekening zullen worden gebracht/zullen worden doorbelast.
 2. De door Opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief de daarover door Opdrachtgever verschuldigde BTW en dienen door de Opdrachtgever, vermeerderd met de verschuldigde BTW, tijdig aan Opdrachtnemer te worden betaald, tenzij expliciet anders aangegeven in het voorstel.

8.Facturering en betalingsvoorwaarden

 1. Het honorarium van Opdrachtnemer en de door haar aan de Opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Opdrachtnemer steeds bij schriftelijke declaratie aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Opdrachtnemer kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
 2. Betaling door de Opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na declaratiedatum, tenzij anders vermeld in het voorstel.
 3. Na deze vervaldag is de Opdrachtgever in verzuim en is zij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, aan Opdrachtnemer per maand over het bedrag van de factuur 1,5% (één en een halve procent) rente verschuldigd (waarbij een gedeelte van een maand als één maand telt); als de wettelijke rente hoger is dan het hiervoor genoemde rentepercentage dan is de wettelijke rente verschuldigd. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door Opdrachtnemer worden opgeschort, zonder dat Opdrachtnemer dientengevolge jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 4. Bovendien is Opdrachtnemer in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat Opdrachtnemer daardoor schadeplichtig wordt.
 5. Is de Opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Opdrachtnemer of schiet de Opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Opdrachtnemer te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de Opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% (vijfentwintig procent) van de overeengekomen opdrachtsom.
 6. Voor natuurlijke personen geldt de Wet IncassoKosten.
 7. In geval van faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP of liquidatie van Opdrachtgever is Opdrachtnemer gerechtigd om onderhanden werk direct te factureren en worden alle openstaande facturen direct opeisbaar, ook indien de betalingstermijn nog niet is verstreken.
 8. Verrekening door Opdrachtgever van diens eventuele openstaande vordering(en) op Opdrachtnemer met openstaande factu(u)ren van Opdrachtnemer is niet toegestaan.


9.Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt, indien mogelijk, een inschatting van de duur van de opdracht en van het eventueel aantal te houden sessies gegeven.

10.Tussentijdse beëindiging van de opdracht

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde voorstel en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
 2. Indien door de Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan, heeft Opdrachtnemer desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.
 3. Opdrachtnemer mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Opdrachtnemer houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

11.Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer mag worden verwacht. Indien Opdrachtnemer toch aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
 2. Opdrachtgever is gehouden na het ontstaan van enige schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, dit schriftelijk aan Opdrachtnemer te melden.
 3. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is en rechtstreeks en uitsluitend het gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het betreffende factuurbedrag.
 5. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot alleen directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:
 6. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade;
 7. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
 8. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 9. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente en/of vertragingsschade, schade als gevolg van gebrekkige medewerking en/of informatie van Opdrachtgever en/of schade wegens door Opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
 10. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met de voor Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.

 

12.Intellectueel eigendom

 1. Het intellectueel eigendomsrecht van/op grafische ontwerpen en presentaties die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven bij  Opdrachtnemer, ook na afloop van de opdracht.
 2. Openbaarmaking van een of meerdere van de bij lid 1 van dit artikel genoemde zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Opdrachtnemer. Zonder deze voorafgaande, schriftelijke toestemming is openbaarmaking van de bij lid 1 van dit artikel genoemde zaken niet toegestaan.

13.Geheimhouding

Opdrachtnemer is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar Opdrachtgever is bekend geworden.

 

14.Persoonsregistratie

 1. Naam- en adresgegevens van deelnemer(s)/klant(en)/cliënt(en) worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van de activiteiten van Opdrachtnemer.
 2. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van betrokkenen.

 

15.Bijzondere bepalingen

 1. Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, is het Nederlandse recht van toepassing alsook op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten met Opdrachtgever.
 2. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegd Nederlandse rechter.